મેઝિક બુક

ચિત્ર પુરવામાટે સોફ્ટવેર છે. જેમાં પાંચ ચિત્રો હાજર છે.

ડાઉનલોડ (લિંક 3.15 m.b.)
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in સોફ્ટવેર. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s