પથ્થરની કુહાડી

શ્રી યશવંત મહેતા 

પથ્થરની કુહાડીનો જન્મ તો ત્રણેક લાખ વર્ષ અગાઉ થયો હતો એમ વિજ્ઞાનીઓ માને માને છે.જેનો છેડો અણિયાળી પહોળી ધાર વાળો હોય એવા પથ્થર વડે કશુંક કાપવાનું આદિવાસીઓએ કયારનુંયે શરૂ કરેલું. પરંતુ જેને લાકડાંનો હાથ બાંધેલો હોય તેને એવી કુહાડી . સ. પૂર્વે 8000 ની મળી છે.એ પછી તરત જ માનવી ખેતી કરતો થયો હોવાનું ઇતિહાસ નોંધે છે.એટલે આ  કુહાડીની  શોધે એને  નકામાં ઝાડ છોડ કાપીને ખેતીની જમીન કોરી કરવામાં મદદ કરી હશે એમ કહી શકાય. શિકારમાં તો એ ઉપયોગી હતી જ.

Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in વિજ્ઞાન. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s