દોરા દ્વારા સર્જન પ્રવૃતિ

કમલેશ ઝાપડિયા

આ પ્રવૃતિ પણ ઘણીજ જાણીતી છે. બાળકો તથા મોટેરાઓને પણ મજા પડે તેવી છે. દોરો, કાગળ, અને કલરથી આ પ્રવૃતિ કરાવી શકાય. દોરાને કલરવાળો કરી, કાગળ પર મૂકી, કાગળ પર બીજો કાગળ મૂકી, તેના પર નોટબુકનું વજન મૂકી, દોરો ધીમેથી ખેંચો.તમારી ડિઝાઇન તૈયાર.

તો નમૂનાજોઇને રાજી થવાને બદલે આ પ્રવૃતિ કરો તો અમને જરૂર જણાવજો. 

Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in લેખન. Bookmark the permalink.

One Response to દોરા દ્વારા સર્જન પ્રવૃતિ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s