સ્વરચિત બાળગીત

 ગોહિલ પ્રદિપ

બાળગીત – મારી વાડીમાં બોલે એક મોરલો    
(રાગ- અમે નાનકડા દેવબાળ મંદિરમાં ) 
       
મારી વાડીમાં બોલે એક મોરલો રે લોલ
મારી વાડીમાં ડોલે એક ઢેલડી રે લોલ
      મોર ટહૂકા કરે
      ઢેલ  ડોલી ઉઠે
બન્ને  જુએ છે વર્ષાની  વાટડી રે લોલ
મારી વાડીમાં બોલે એક મોરલો રે લોલ
     મોર કળા કરે
     મેઘ ગાજી ઉઠે
મેઘરાજા તો ધરતી ઉપર આવ્યા રે લોલ
મારી વાડીમાં બોલે એક મોરલો રે લોલ
    મોર થનગન નાચે
    ઢેલ રૂમઝૂમ દોડે
બન્ને મળીને રમે રૂડી રમતો રે લોલ
મારી વાડીમાં બોલે એક મોરલો રે લોલ
સ્વરચિત બાળગીત 
શ્રી રૂપાવટી પ્રા. શાળા , તા- જસદણ
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in બાલગીતો. Bookmark the permalink.

2 Responses to સ્વરચિત બાળગીત

  1. Bharat Chauhan says:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s