મજાના ગીતો

1. ચૌદ વરસની ચારણ કન્યા – ઝવેરચંદ મેઘાણી

ડાઉનલોડ એમપીથ્રી

2. હું ને ચંદુ છાનામાના કાતરિયામાં પેઠાં – રમેશ પારેખ

ડાઉનલોડ એમપીથ્રી

3. આ ષાઢી સાંજનાં અંબર ગાજે

ડાઉનલોડ એમપીથ્રી

ડાઉનલોડ એમપીથ્રી

ડાઉનલોડ એમપીથ્રી

6. રંગ રંગ વાદળિયાં – સુન્દરમ્

ડાઉનલોડ એમપીથ્રી

7. એક હતો ભોપો, તેણે પહેર્યો ટોપો – રમેશ પારેખ 

ડાઉનલોડ એમપીથ્રી

8. કોની આગળ જઈને કહીએ અંગ્રેજીની લ્હાય… 

ડાઉનલોડ એમપીથ્રી

Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in mp3 ગીતો. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s