શબ્દ પૂર્તિ 8

ધોરણ 5 ભૂગોળ                             – કમલેશ ઝાપડિયા
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
આડી ચાવી
5 ગુજરાતમા બાજરીનુ સૌથી વધુ ઉત્પાદન …………………. જિલ્લામા થાય છે
3 વેળાવદર પાસે ……………………માટેનુ અભયારણ્ય છે..
7………………..નુ અર્થઘટન આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણે એકસરખુ કરવામા આવે છે.
14 ગુજરાતમા……………..એકંદરે ગરમ અને સૂકો હોય છે.
15 ગુજરાતનો દરિયાકિનારો …. કિ. મી. લાંબો છે.
16 ગુજરાતમા હીરા ઉદ્યોગ કયા વિકસ્યો છે.?
17 નારાયણ સરોવર ……. જિલ્લામા આવેલુ છે.
ઉભી ચાવી
1 ગુજરાતમા મગફળીનુ સૌથી વધુ ઉત્પાદન……………… જિલ્લામા થાય છે.
3 ગુજરાતનો ક્યો પ્રદેશ ઊંચી જાતના કપાસના ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે.?
4 અંકલેશ્વરમા………………… ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે.
10  સૌરાષ્ટ્રના મધ્ય ભાગનો પ્રદેશ ………… છે.
11કચ્છના નાના રણમા ……………….  નુ અભયારણ્ય છે.
12 ગુજરાતમા મગફળીનુ સૌથી વધુ ઉત્પાદન કયા જિલ્લામા થાય છે.?

 

જોડકા જોડી ખાલી બોક્ષમા જવાબ લખો
2 સૌરાષ્ટ્રનો ડુંગર ઉભી ચાવી
મત્સ્ય
8 ગોળ અને ખાંડ આડી ચાવી
ઇજનેરી
9 તળ ગુજરાતનો ડુંગર આડી ચાવી
ઇજનેરી
9 રાજકોટ ઉભી ચાવી
શેત્રુંજો ડુંગર
13 કંડલા આડી ચાવી
ઇડરનો ડુંગર

જવાબો

1જૂ
2શે
3કા
ળિ
યા
4ર
5બ
ના
કાં
ઠા
ત્રું
સા
જો
6મ
ત્સ્ય
7રૂ
સં
જ્ઞા
ડું
પ્ર
8ગ
દે
વી
9ઇ
નો
10ડું
11ઘુ
12જૂ
13કં
લા
ને
રા
14ઉ
ના
ળો
રી
15સો
સો
16સુ
17ક
ચ્છ
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s