શબ્દ પૂર્તિ 7

ધોરણ 5 ભૂગોળ                             – કમલેશ ઝાપડિયા
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 ને
13
આડી ચાવી 
1 ગુજરાતમા રીંછ માટેના અભયારણ્યો ક્યા ક્યા આવેલા છે.?
3 ગુજરાતમા મત્સ્ય ઉદ્યોગનુ સૌથી મોટુ કેન્દ્ર……… છે.
5 ગુજરાતમા ઇજનેરી ઉદ્યોગ કયા વિકસ્યો છે.?
6 કચ્છના  ડુંગરોમા …………………… સૌથી  ઊંચો ડુંગર છે.
9 ગુજરાતનો પ્રખ્‍યાત મેળો  કયો  છે?
10 ગુજરાતમા પક્ષીઓ માટે ………………. નુ અભયારણ્ય છે.
12 ભરવાડોના લોકનૃત્યો ………………………… નામથી ઓળખાય છે.
13 ગુજરાતનુ એકમાત્ર ગિરિમથક
ઉભી ચાવી
2 ગુજરાતની દક્ષિણમા કયુ રાજય આવેલુ છે.?
4 ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો પર્વત …………………… છે.
7 ગુજરાતની પાકિસ્તાન સાથેની સરહદ……………. સરહદ છે.
8 ગુજરાતમા મોતી આપતી  કાલુ માછલી કયા મળે છે.?
10 ………………… ના ઉત્સવની ઉજવણી માટે ગુજરાત વિશ્વભરમા પ્રસિદ્ધ છે.
11 ગુજરાતમા સૌપ્રથમ એકસ્પ્રેસ હાઇવે નંબર 1 અમદાવાદ અને ………………….શરૂ થયો.

જવાબો

1લી
2
ખે
ડા
3વે
રા
હા
4ગિ
5રા
કો
6ધી
ણો
ષ્ટ્ર
7આં
ના
8પિ
9
ણે
10
રો
11
12રા
ને
હૂ
ડો
રા
ષ્ટ્રી
ત્રી
ટા
13સા
પુ
તા
રા
પુ
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s