શબ્દ પૂર્તિ 21

સામાન્‍યજ્ઞાન 2              – કમલેશ ઝાપડિયા

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
આડી ચાવી
1 પૂજા પાઠમાં વપરાતી એક સળી ધૂમાડામા આવે સુગંધ. (પાચ અક્ષર)
3   ખોરાક પચાવવાનું કામ કરતું તંત્ર. (પાચ અક્ષર)
4 રોટલી સાથે……..ખવાય. (બે અક્ષર)
6  બાળકોને શાળાએ કંપાસ,પુસ્‍તકો, નોટબુક વગેરે લઇજવાની બેગ. (ચાર અક્ષર)
8  વનસ્પતિનો એક ભાગ જમીનમા હોય તેને…………મૂળ કહેવાય. (બે અક્ષર)
9   કૉમ્‍પેકટ ડિસનું ટુંકાક્ષરી લખો. (બે અક્ષર)
10 …………કાદવમા ખિલે. (ત્રણ અક્ષર)
13. ઝાડ કાપ્યા પછી સુકાઇ જાય તે જે પાણીમા તરે. (ત્રણ અક્ષર)
15. સાપની એક ઝેરી જાતનુ નામ. જે ફેણ ચડાવતો નથી,ગુજરાતમા ચાર જાતના સાપ છે.[નાગ, ખડચિતરો, ફૂરસો, ચોથો લખો.] (ચાર અક્ષર)
20.  હવામા સૌથી વધુ પ્રમાણમા રહેલો વાયુ.(પાચ અક્ષર)
16. આંબાને મોરા આવે પછી કેરી આવે તેને શુ કહેવાય. (બે અક્ષર)
17. કેસુડાની ……………….એ બેસી ફાગણીયો લહેરાયો. (બે અક્ષર)
22. દરિયાના પાણીમા શેનુ પ્રમાણ વધુ હોય છે. (બે અક્ષર)
ઉભી ચાવી
1  એક ઔષધિ જેનો ઉકાળો પીવાથી ઉધરસ મટે છે. (ચાર અક્ષર)
2  પાણીનું ઘન સ્‍વરૂંપ(ત્રણ અક્ષર)
3  ઘઉં/બાજરાનો…………. લણાય. (બે અક્ષર)
4  મુળનો એક પ્રકાર (તંતુમુળ/સોટીમય). (ચાર અક્ષર)
7 એક વાદ્ય, ભજનમાં તાલ માટે ઉપયોગ થાય. (ત્રણ અક્ષર)
12 પાણીમા તરતું અને રહેતું એક પક્ષિ. (ત્રણ અક્ષર)
11 એક તેલીબીયાનો પાક [જેના ચાર અક્ષર છે. પ્રથમ બે અક્ષરથી કઠોળ બને.]
(ચાર અક્ષર)
14  જે માંસાહારી છે તે જાળ બનાવે છે. અને શિકાર કરે છે. (ચાર અક્ષર)
15 પ્રદુષણ ઓકતી ફેકટરી. (ચાર અક્ષર)
17 ………….ને 33 હાડકા હોય છે. (ત્રણ અક્ષર)
18.ખેડુત પાકની વૃધ્ધિ માટે કુદરતી કે કૃત્રિમ ………….નાખે છે. (ત્રણ અક્ષર)
1અ
2બ
ત્તી
3પા
4તં
ત્ર
5શા
તુ
ડુ
6દ
7
8મુ
9સી
ડી
10
11
12
13લા
14
ડુ
15કા
ળો
રો
રો
16
ળી
17
ળી
18ખા
ખા
યો
રો
19ના
ટ્રો
20ખાં
21ક્ષા
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s