શબ્દ પૂર્તિ 19

ઘોરણ 5
વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                                             – કમલેશ ઝાપડિયા
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


આડી ચાવી
પ્રવાહીનુ કયુ ટીપુ બિલોરી કાચ તરીકે વર્તશે ?
10  વિમાન ના શોધક
લંબાઇ માપવાનુ પ્રમાણભૂત સાધન કયુ છે?
વાદળી કેવો પદાર્થ છે?
કયુ પ્રાણી કરોડ વગરનુ છે? (અ)કાચબો (બ)કાનખજૂરો (ક)ગરોળી (ડ)સસલુ
15  કઇ જમીન સૌથી વધુ ફળદ્રુપ હોય છે?
18  જીવજંતુ છે. (અ)ગાય (બ)કરોળિયો (ક)હાથી (ડ)મગર
19  બિલોરી કાચની નજીક મૂકેલી વસ્તુનુ પ્રતિબિંબ કેવુ દેખાય છે?
14  સજીવનુ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પોતાની મેળે જવુ તેને શુ કહેવાય ? (અ)ઉત્સર્જન (બ)હલનચલન (ક)પ્રચલન (ડ)પ્રજનન
ઊભી ચાવી
પેનિસિલીન ના શોધક
નીચેના પૈકી ક્યા સાધનમા વરાળશક્તિનો ઉપયોગ થાય છે? (અ)બૉઇલર (બ)મોટર (ક)આગગાડી (ડ)આગબોટ
બીજને ઉગવા માટે નીચેના પૈકે કયુ પરિબળ જરૂરી નથી? (અ)હવા (બ)પાણી (ક)ગરમી (ડ)પક્ષીઓ
દૂરની વસ્તુને સ્પષ્ટ જોવા માટે કયુ સાધન વપરાય છે?(ચાર અક્ષર)
પારદર્શક પદાર્થ છે. (અ)લાકડુ (બ)ડહોળુ પાણી (ક)કાચ (ડ)પથ્થર
ઝાડની છાલને અડકતા શો અનુભાવ થાય છે? (અ)લીસી લાગે (બ)ગરમ લાગે (ક)નરમ લાગે (ડ)ખરબચડી લાગે
15  નદીના ભાઠાની જમીનને ઘઉંની ચાળણી વડે ચાળતા ચાળણી ઉપર શુ રહી જાય છે? 16  કલાક ઘડિયાળમા ………………… કાંટો સૌથી ધીમે ફરે છે.


જોડકા જોડી ખાલી બોક્ષમા જવાબ લખો
4  ઝાડ (ઊભી ચાવી)
ઉંદર
11  બચ્ચાને જન્મ આપે છે. (ઊભી ચાવી)
જેક
12  આપણી જૈવિક ક્રિયા નથી (ઊભી ચાવી)
વરસાદ
13  પાણીનો મુખ્ય સ્ત્રોત (આડી ચાવી)
વરાળયંત્ર
13  જેમ્સ વૉટ (ઊભી ચાવી)
વાંદરો
17  સ્ક્રુ પ્રકારના સાદુ યંત્ર (આડી ચાવી)
સ્નાનક્રિયા
1એ
રં
ડી
યા
નુ
ટી
પુ
2દુ
લે
3
4વાં
ક્ઝાં
5મા
6
ટ્ટી
બી
7મો
ક્ષી
8કા
9
જૂ
રો
10રા
બં
ધુ
ફ્લે
11ઉં
12સ્ના
મિં
13
સા
14પ્ર
રા
ડી
ક્રિ
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s