શબ્દ પૂર્તિ 17

ધોરણ 5 રાજની‍તિ શાસ્‍ત્ર              – કમલેશ ઝાપડિયા
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
જોડકા જોડી ખાલી બોક્ષમા જવાબ લખો
1  પ્રમુખ
તાલુકા પંચાયતના વડા
3  તાલુકાના વહીવટી અધિકારી
 જિલ્લા પંચાયતના વડા
6  જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ
તલાટી-કમ-મંત્રી
7  ગ્રામ પંચાયતના વહીવટી અધિકારી
તાલુકા વિકાસ અધિકારી
2  ગ્રામપંચાયતના સભ્યોની સંખ્યા સામાન્ય રીતે 7 થી …………… હોય છે.
4  નાગરીકને મત આપવાનો હક……………. વર્ષની ઉંમરે મળે છે.
5  નગરપાલિકાના વડા ……………….કહેવાય છે.
8  નગરપાલિકા અને મહાનગારપાલિકાની વિવિધ પ્રકારના …………… નાખીને આવક ઉભી કરે છે.
9  કક્ષાની પચાયતોમા ………. ભાગની બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામા આવે છે.
10  મહાનગરપાલિકાની સભ્યસંખ્યા વધારેમા વધારે ……………………. હોય છે.
11  જિલ્લા પંચાયતના સભ્યોની સંખ્યા સામાન્ય રીતે 31 થી ………………. હોય છે.
12  પંચાયતી રાજ ……….. કક્ષાએ સ્વશાસન ચલાવવા માટે ઘણી મહત્વની પદ્ધતિ છે.
13  નગરપાલિકા અને મહાનગારપાલિકાની કુલ બેઠકોના ત્રીજા ભાગની બેઠકો …………….. માટે  અનામત રાખવામા આવે છે.
14  પંચાયતી રાજનુ માળખુ ……………… સ્તરનુ છે.
15  મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી કેટલા વર્ષે થાય છે.
16  ગ્રામપંચાયતના વડાને ………………. કહે છે.
(અઢાર – એકાવન – એકસો ઓગણત્રીસ –   કરવેરા –  ત્રણ – ત્રીજા નગરપાલિકાના પ્રમુખ પંદર –  પાંચ સરપંચ – સ્ત્રીઓ સ્થાનિક )
જવાબો
1
1
2પં
3
તા
લુ
કા
વિ
કા
4અ
ધિ
કા
લુ
ઢા
5ન
પા
લિ
કા
ના
પ્ર
મુ
પં
6જિ
લ્લા
પં
ચા
ના
ડા
7ત
લા
ટી
8ક
મં
9ત્રી
10
ના
જા
11એ
કા
વે
12સ્થા
નિ
ડા
રા
સો
13સ્ત્રી
14ત્ર
ત્રી
15પાં
16સ
પં
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s