શબ્દ પૂર્તિ 16

ધોરણ 5 રાજની‍તિ શાસ્‍ત્ર                – કમલેશ ઝાપડિયા
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
મહાનગરપાલીકામા વહીવટી અધિકારી તરીકે ………. હોય છે.
પંચાયતોની ચૂટણીમ ઉમેદવારી કરનાર નાગરીકની ઉંમર ………….કે તેથી વધુ હોવી
મહાનગરપાલીકાના વડાને શુ કહે છે.
…………………….. અદાલતોના કામનુ ભારણ ઓછુ કરે છે. જોઇએ
5 વાંચનાલયોની વ્યવસ્થા કરવી એ મહાનગરપાલિકાનુ …………… કાર્ય છે.
7  ………………પંચાયતના ગામના નોંધાયેલા મતદારો સરપંચ અને સભ્યોની     પસંદગી સર્વાનુમતે કરે છે.
સ્થાનિક સ્વરાજના પાયાના એકમ તરીકે …………. ની રચના કરવામા આવી છે.
……………….. ના વડા મેયર કહેવાય છે.
11 તાલુકા પંચાયતના  સભ્યોની સંખ્યા સામાન્ય રીતે 15 થી ………… હોય છે.
જોડકા જોડી ખાલી બોક્ષમા જવાબ લખો
જિલ્લા વહીવટી અધિકારી
સરપંચ
10  ગ્રામપંચાયતના વડા
જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(એકવીસ એકાવન -ગ્રામપંચાયતો -મરજિયાત મહાનગરપાલિકા -મેયર
મ્યુનિસિપલ કમિશનર -લોકઅદાલતો -સમરસ સરપંચ- જિલ્લા વિકાસ અધિકારી )
જવાબો
1મ્યુ
નિ
સિ
2
3મે
4લો
દા
તો
વી
5
6જિ
યા
7
મિ
લ્લા
8ગ્રા
વિ
9
હા
પા
લિ
કા
પં
10
પં
ચા
ધિ
તો
11
કા
રી
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s