શબ્દ પૂર્તિ 15

ધોરણ 5 ભૂગોળ                             – કમલેશ ઝાપડિયા
ભા
લિ
યા
શ્વિ
ખાં
ને
ગો
બી
નો
મા
રં
ખે
બી
નો
જિ
કં
ચે
લા
ડા
ચા
સા
લ્લા
કં
ચો
લી
ડે
કં
કં
લા
કં
તા
કં
કો
ળો
મા
ગા
ડા
મા
મૂ
રૂ
તુ
કે
બે
ગૂ
ના
ભૂં
મી
ડે
ર્જ
જા
ગો
ચ્છ
 
દ્વિ
જે
જા
ખે
1 ભાલ વિસ્તારમા …………… ઘઉં પ્રખ્યાત છે.
2 ગુજરાતમા ડાંગરનુ સૌથી વધુ ઉત્પાદન…………… જિલ્લામા થાય છે.
3 …………..ને લીધે ભૂગર્ભજળની સપાટી ઊંચે આવે છે.
4 ગુજરાતમા …………….. બંદરને સરકારે મુકત વ્યાપાર  કેન્દ્ર જાહેર કયુઁ છે.
5 વલસાડ નજીક …………….. મા રંગ-રસાયણ ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે.
6 બારડોલીમા ………………………. બનાવવાનો ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે.
7આણંદમા આવેલી …………………. ડેરી એશિયાની સૌથી  મોટી ડેરી છે.
8 ભારત મુખ્યત્વે ………………… નો દેશ છે.
8 ગુજરાતના બધા જ …………………..એકબીજા સાથે પાકી સડકોથી જોડાયેલા છે.
9 વચ્ચે શરૂ થયો.
10 દરિયાઇ માર્ગે ભાવનગરથી દહેજનુ અંતર આશરે ………કિ.મી. જેટલુ થાય છે.
11 ગુજરાતીઓ …………… વાસી તરીકે જાણીતા છે.
12 દરિયાકિનારાના લોકો ખોરાકમા …………….નો વિશેષ ઉપયોગ કરે છે. 
13 કચ્છ વિસ્તારના લોકો …………………….. મા રહે છે.
(માછલી, ખેડા, ખાંડ અને ગોળ, ચેકડેમ,  જિલ્લા મથકો, કંડલા, અતુલ,  ભૂંગો, ભાલિયા, અમૂલ, ગામડા, ચોસઠ, ગૂર્જર)
જવાબો
પૂ
ર્વ
શ્વિ
તા
ડાં
બી
નો
રં
ગો
થા
બી
નો
કં
લા
નો
ચા
સા
શા
કં
પ્રા
ચ્છ
ની
કૃ
કં
વ્વી
ત્ત
કં
તા
તિ
કં
ભા
પી
ળો
મા
ભે
મા
લિ
રૂ
ભૂ
પૃ
ષ્ઠ
કે
બે
લા
ના
યા
મી
ઠુ
ડે
રી
જા
ચ્છ
દ્વિ
તી
જે
જા
ખે
તી
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s