શબ્દ પૂર્તિ 13

ધોરણ 5 ભૂગોળ                             – કમલેશ ઝાપડિયા
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
11
15
12
13
14
16
17
1 મોરબીમા ઘડિયાળ અને ……………..બનાવવાનો ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે.
2  બનાસકાંઠાથી છેક …………. સુધી ગુજરાતના પૂર્વ ભાગમા ડુંગરાળ પ્રદેશ આવેલો છે.
3 ગુજરાતમા ડાંગરનુ સૈથી વધુ ઉત્પાન કયા જિલ્લામા થાય છે.?
4 …………………………થી ખેતરનુ પાણી ખેતરમા રહે છે.
5 ભાલિયા ઘઉંનો ઉત્પાદન-વિસ્તાર ………………..જિલ્લામા આવેલો છે.
6 ગુજરાતમા ડેરી ઉદ્યોગનુ કેન્દ્ર ક્યા આવેલુ છે.?
7 ગુજરાતમા શામળાજી ખાતે ક્યો મેળો ભરાય છે.?
8 નકશામા નીચે તરફની દિશા તે નકશાની ……………. દિશા હોય છે.
9 ગુજરાતમા ચોમાસા દરમિયાન ઘણી વખત …….. ના  પ્રદેશોમા ભારે  વાવાઝોડા સાથે તોફાની વરસાદ આવે છે.
10 સુરતમા ………….. ઉદ્યોગ મોટા પાયે ચાલે છે.
11 ગુજરાતમા પૂરતા પ્રમાણમા ……………… માર્ગો બન્યા છે.
12 નકશામા બરફથી છવાયેલા શિખરો દર્શાવવા ………… રંગ વપરાય છે.
13 ગુજરાતમા ઘડિયાળ અને ટાઇલ્સ ઉદ્યોગ કયા વિકસ્યો છે.?
14 ગુજરાતમા ……………… ઉદ્યોગ મોટા પાયે વિકસ્યો છે.
15 ગુજરાતની …………. અરબ સાગર આવેલો છે.
16 ગુજરાતનુ સૌથી મોટુ તેલક્ષેત્ર……………… ખાતે છે.
17 ચૂનાના પથ્થરનો ઉપયોગ ………………….. બનાવવામા થાય છે.
(અમદાવાદ મહેસાણા કાર્તિકી પૂનમનો મોરબી સુતરાઉ કાપડ પશ્વિમે અંકલેશ્વર સિમેન્ટ વિલાયતી નળિયા વલસાડ ખેડા ખેતતલાવડી દક્ષિણ -દરિયાકિનારા હીરા સડક સફેદ)
જવાબો
1
2
3
વિ
5
4
ખે
લા
ડી
ડા
6
હે
સા
ણા
તી
દા
7
કા
ર્તિ
કી
પૂ
નો
વા
ળિ
8
ક્ષિ
9
રિ
યા
કિ
ના
રા
10
11
હી
15
12
ફે
13
14
સુ
રા
કા
મો
શ્વિ
16
અં
લે
શ્વ
17
સિ
મે
ન્ટ
બી
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s