શબ્દ પૂર્તિ 10

ધોરણ 5 ભૂગોળ                             – કમલેશ ઝાપડિયા
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 17
આડી ચાવી
4v સાબરમતી નદી પર કયા સ્થળે બંધ બાંધવામા આવ્યો છે?
6 ગુજરાતના દરિયાકિનારાના પ્રદેશોમા …………… જમીન જોવા મળે છે
8………………..ગુજરાતનુ સુતરાઉ કાપડ ઉદ્યોગનુ મોટુ  કેન્દ્ર છે.
9 નકશામા મેદાનો દર્શાવવા ……………… રંગ વપરાય છે.
13 ગુજરાતમા વરસાદનો મુખ્ય આધાર …………… પવનો ઉપર છે.
14 ગુજરાતનો ક્યો ઉત્સવ વિશ્વભરમા પ્રસિદ્ધ છે?
16 ગુજરાતમા રોકડિયા પાકોમા સૌથી વધુ વાવેતર …………. ના પાકનુ થાય છે.
17 નકશામા પર્વતો દર્શાવવા ………………. રંગ વપરાય છે.
ઉભી ચાવી
3 હિંમતનગરમા …………….ડેરી આવેલી છે.
7 ગુજરાતમા ભાદરવી પૂનમનો મેળો ક્યા સ્થળે ભરાય છે.?
10 ગુજરાતનુ એકમાત્ર મહાબંદર………………. છે.
11 ગુજરાતમા કાળી જમીન …………….. ની જમીન તરીકે ઓળખાય છે.
12…………… ના પાનમાથી પડિયા-પતરાળા બનાવવામા આવે છે.
14 ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી કઇ છે.?
15 ગુજરાતમા વાઘ અને સાબર માટેનુ અભયારણ્ય કયા આવેલુ છે.?


જોડકા જોડી ખાલી બોક્ષમા જવાબ લખો
1 મધ્ય ગુજરાત  ઉભી ચાવી
કચ્છી બોલી
2 અતુલ  આડી ચાવી
મોરબી  
2 જામનગર ઉભી ચાવી
રંગાટીકામ
5 ઘડિયાળ આડી ચાવી
રંગ-રસાયણો
11 કચ્છ  આડી ચાવી
ચરોતરી બોલી
 જવાબો
1ચ
2રં
3સા
ણો
4ધ
રો
ગા
ટી
5મો
બી
6ક્ષા
રી
કા
7અં
બો
8અ
દા
વા
બા
9લી
લો
જી
10કં
11ક
ચ્છી
બો
લી
12ખા
પા
લા
13મો
મી
14ન
રા
ત્રી
15ડાં
ર્મ
16મ
ળી
17બ
દા
મી
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s