શબ્દ પૂર્તિ 4

ધોરણ 5 ઇતિહાસ                          – કમલેશ ઝાપડિયા
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


આડી ચાવી
1 એકલવ્ય ……………નો અભ્યાસ કરતો હતો.
2 શ્રવણને …………રાજાનુ શબ્દવેધી બાણ વાગ્યુ હતુ.  
6 ગુરુદ્રોણે એકલવ્ય પાસે ………….. માગી.
7 શુદ્ધોદન સિદ્ધાર્થને ……………….. બનાવવા ઇચ્છતા હતા
8 શબરીએ શ્રી રામને વનમાથી વીણેલા …………આપ્યા.
9 ઘોડો………….યજ્ઞનો હતો.
12 મહાવીર સ્વામીના પત્નિનુ નામ …………….. હતુ
14  સિદ્ધાર્થના પિતાનુ નામ શુદ્ધોદન અને માતાનુ નામ ……………. હતુ.
15 હિમાલયની તળેટીમા ………………..નામનુ નગર હતુ.
16 સિદ્ધાર્થના પિતાનુ નામ …………. હતુ.
ઊભી ચાવી
1 પ્રાચીન સમયમા ભારતમા……………. ને નામે હિંસક યજ્ઞો થતા.
3  …………………….ને જાતે વીણી લાવેલા ફળ ખવડાવતી.
4 ઉતમ રાણી ……………..નો પુત્ર હતો.
5 એકલવ્યે …………..ને ગુરુ બનાવ્યા હતા.
7 શ્રવણ …………….. નદીના કિનારે મૃત્યુ થયુ.
9 સુદામા કયુ વ્રત પાળતા હતા?
10 ………….. નામ પડતા જ શ્રીકૃષ્ણ પલંગમાથી સફાળા બેઠા થઇ ગયા.
11 મહાવીર સ્વામીના મોટાભાઇનુ નામ ……………….. હતુ.
13 ઘોડાને છોડવા ગયેલા સૈનિકોને કોણે ભગાડી મૂકયા.
1ધ
નુ
ર્વિ
દ્યા
2દ
3શ
ર્મ
4સુ
5દ્રો
રી
6ગુ
રુ
ક્ષિ
ણા
7સ
મ્રા
ચિ
ચા
8બો
ર્ય
યૂ
9અ
શ્વ
મે
10સુ
11નં
યા
12ય
શો
દા
દિ
13લ
14મા
યા
તી
15ક
પિ
સ્તુ
ર્ધ
16શુ
દ્ધો

Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s