શબ્દ પૂર્તિ 3

ધોરણ 5 ઇતિહાસ   3                       – કમલેશ ઝાપડિયા
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


આડી ચાવી
1 મહાવીર સ્વામી જૈન ધર્મના …………….    તીથઁકર છે.
5………………….શબરીની અથાગ મહેનત અને નિ:સ્વાર્થ ભક્તિથી ખુશ થયા.
7 લવ અને કુશની માતાનુ નામ  ………… હતુ.
8 મહાવીર સ્વામી માટે અન્ય ધર્મોના લોકોમા ક્યો ભાવ જોવા મળે છે?
10 કુશ………….. નો ભાઇ હતો.
14 સિદ્ધાર્થની પત્નીનુ નામ …………………….. હતુ.
16 સિદ્ધાર્થનો ઉછેર રાણી ………………………એ કર્યો હતો.
18 શુદ્ધોદનના સારથીનુ નામ ………………… હતુ.
19 ધ્રુવને પિતાના ખોળામા બેસતા કોણે રોક્યો અટકાવ્યો ?
20 શ્રવણ પોતાના માતા-પિતાની દરેક…………..નુ અચૂક પાલન કરતો.
ઊભી ચાવી
2 લવ અને કુશે ભારે ………………. સૈનિકોનો સામનો કર્યો.
3 એકલવ્યે ગુરુદ્રોણની ……….. ની મૂર્તિ બનાવી હતી.
4 શ્રવણે માતા-પિતાને તીર્થયાત્રા કરાવવા …………….બનાવી
6 શુદ્ધોધનની એક રાણીનુ નામ ……………. હતુ
9 ગામના પાદરે કયા વૃક્ષ પર બાળકો આમલી-પીપાળીની રમત રમતા હતા? . .
11 મહાવીર સ્વામીની પુત્રીનુ નામ શુ હતુ?
12 શ્રવણ યુવાન થયો ત્યારે તેના વૃધ્ધ માતા-પિતા …………….બન્યા.
13 શ્રી કૃષ્ણ અને સુદામા કયા ઋષિના આશ્રમમા ભણતા હતા.?
15 ઘોડો અયોધ્યાના રાજા ……………. નો હતો.
17 અદભુત શાંતિનો અનુભવ થતા ધ્રુવના ચહેરા પર …………………..હતી.

1ચો
2વી
3મા
4 કા
ટી
5વ
ટે
6મા
ર્ગુ
7સી
તા
યા
8પૂ
જ્ય
ભા
9વ
10લ
ર્વ
તી
લો
11પ્રિ
12અં
13સાં
14ય
શો
15રા
દી
16મ
હા
17પ્ર
જા
તિ
ર્શ
નિ
ના
18છ
ન્ન
19સુ
રુ
ચિ
તા
20આ
જ્ઞા
Advertisements

About abhyaskram

પ્રાથમિક શિક્ષક
This entry was posted in શબ્‍દપૂર્તિ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s